Manja slova Veća slova RSS                               Članovi Savjeta

                               Kontakti

                               Linkovi

 

Za unapređivanje oblasti visokog obrazovanja Vlada je imenovala Savjet za visoko obrazovanje. Savjet analizira stanje i dostignuća u visokom obrazovanju, daje stručne predloge Vladi, i u tom cilju, ima posebna ovlašćenja da:1) daje mišljenje na prijedlog strategije razvoja visokog obrazovanja;

2) daje mišljenje u postupku utvrđivanja normativa za izdavanje, izmjene i oduzimanje licence;

3) daje mišljenje na mjerila za izbor u akademska zvanja;

4) daje mišljenje u postupku utvrđivanja normativa za finansiranje visokog obrazovanja;

5) utvrđuje mjerila za ocjenjivanje studijskih programa sa stanovišta njihove usklađenosti sa profesionalnim potrebama i međunarodne uporedivosti;

6) preduzima periodične kontrole kvaliteta licenciranih ustanova i izdaje certifikat o akreditaciji ili reakreditaciji;

7) vrši i druge poslove propisane ovim zakonom i aktom o osnivanju Savjeta.Savjet je posebno odgovoran za ostvarivanje kvaliteta visokog obrazovanja.

Savjet je dužan da pomaže ustanove u unapređenju i održavanju kvaliteta njihovih djelatnosti.

Savjet ima 13 članova koje imenuje Vlada, na period od četiri godine.

Članovi Savjeta se imenuju iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, tehnologije  i umjetnosti  i  oblasti privrede, društvenih djelatnosti i drugih relevantnih oblasti i iz reda studenata, u skladu sa aktom o imenovanju Savjeta.

Najviše polovina članova Savjeta može biti još jedanput uzastopno birana, u skladu sa aktom o imenovanju Savjeta.

Vlada može razriješiti člana Savjeta prije isteka mandata kada ocijeni da za to postoje razlozi ili na lični zahtjev člana Savjeta.

Rad Savjeta je javan.

Savjet je dužan da svoje zaključke, preporuke i mišljenja učini dostupnim javnosti. Savjet obrazuje posebne komisije za evaluaciju i akreditaciju ustanova, odnosno studijskih programa, a za pojedine oblasti svog djelovanja može obrazovati radna tijela, komisije i nezavisne ekspertske grupe.

Za članove posebne komisije za evaluaciju i akreditaciju ustanova, odnosno studijskih programa imenuju se članovi sa liste eksperata za akreditaciju, koju utvrđuje  Ministarstvo.

U komisiju se mogu imenovati strani eksperti sa liste eksperata za akreditaciju.

Savjet se finansira iz Budžeta.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta obavlja Ministarstvo.

Organizacija i način rada Savjeta bliže se uređuje poslovnikom o radu.

Savjet za visoko obrazovanje je ujedno i akreditaciono tijelo.


Sprovođenje sistema osiguranja kvaliteta ( Quality Assurance System) na ustanovama visokog obrazovanja zasniva se kontinuiranom praćenju, kontroli i izvještavanju o sprovođenju obrazovnog procesa, i to:• postignutim rezultatima na svim kursevima (predmetima),

• radu nastavnog kadra,

• uslova u kojima se realizuje nastava ( biblioteka, opremljenost laboratorija, sredstva prezentacije, informaciona tehnika).Spoljašnju evaluaciju vrši ekspertski tim koji formira Savjet za visoko obrazovanje. Postupak spoljašnje evaluacije sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o reakreditaciji studijskih programa i ustanova visokog obrazovanja, broj 05-1/5-325/1 od 15 februara 2007. godine, koji je donio Savjet.Za izradu Pravilnika  su korišćeni najznačajniji međunarodni dokumenti iz te oblasti:

• Framework for Programe Accreditation, (Council on Higher Education);

• ENQA Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area( Conference of European Ministres Responsible for Higher Education, Bergen, 19-20 May 2005);

• A Good practice Guide for Quality Management of research for Higher Education Institution (Council on Higher Education).Pravni osnov za donošenje Pravilnika o reakreditaciji ustanova visokog obrazovanja  i studijskih  programa  sadržan je u članu 28 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. list RCG”, br. 60/03), kojim se propisuje da reakreditaciji podliježu studijski programi i ustanove visokog  obrazovanja i da je ista zasnovana na izvještaju o ocjeni kvaliteta rada ustanove, odnosno studijskog programa, a da  Savjet za visoko obrazovanje, utvrđuje standarde i postupak reakreditacije. Naravno, to podrazumijieva da su ustanove ranije dobile licencu za rad od Ministarstva prosvjete i nauke, jer je postupak reakreditacije mehanizam kojim se vrši kontrolna akreditacija ustanova i studijskih programa. Sastavni dio pravilnika čini i Obrazac zahtjeva za reakreditaciju univerziteta i Obrazac zahtjeva za reakreditaciju ustanove i studijskih programa. Ovaj drugi obrazac odnosi se na ustanovu koja nije univerzitet, ali je  samostalan pravni subjekti (kao što su fakulteti, visoke stručne škole, akademije i dr.), na organizacione jedinice univerziteta i pojedine studijske programe.

Reakreditacija ustanove i studijskog programa zasniva se na unutrašnjoj i spoljašnjoj provjeri kvaliteta. Rezultati unutrašnje i spoljašnje provjere kvaliteta iskazuju se u Izvještaju o samovrednovanju i Izvještaju o spoljašnjoj provjeri kvaliteta, pri čemu Komisija za reakreditaciju polazi od Izvještaja o samovrjednovanju,  koji sačinjavaju ustanove pridržavajući se propisane forme i sljedećih standarda:1. Politika i procedure za obezbjeđenje kvaliteta rada ustanove i studijskih programa

2. Djelatnost i prioriteti razvoja

3. Organizacija i upravljanje

4. Stepeni studija i kvalifikacije

5. Struktura studijskog programa

6. Ocjenjivanje studenata

7. Kontrola i vrednovanje nastave i ispita

8. Studenti

9. Akademsko, stručno i neakademsko osoblje

10. Naučnoistraživački, umjetnički i stručni rad

11. Izdavačka djelatnost

12. Prostorni i materijalno-tehnički resursi

13. Informacioni sistem ustanove

14. Informisanje javnosti o radu

15. Saradnja i mobilnost

16. FinansiranjeKomisija za reakreditaciju u okviru svojih ovlašćenja i obaveza propisanim ovim aktom vrši i  obilazak ustanove. Radi objektivnijeg sagledavanja kvaliteta rada ustanove i studijskih programa u ustanovi se obavezno održava   i panel diskusija sa predstavnicima ustanove. Komisija sačinjava izvještaj koji sadrži  preporuke vezane za poboljšanje kvaliteta ustanove, odnosno studijskog programa  i  dostavlja ga  Savjetu, najkasnije u roku od dva mjeseca od neposrednog obilaska ustanove.

Nakon dostavljanja Izvještaja, Savjet o njemu raspravlja sa Komisijom, i donosi odluku o izdavanju certifikata o  reakreditaciji ustanove, odnosno studijskog programa. Reakreditacija važi za  vrijeme utvrđeno odlukom Savjeta.

Odlukom se  prihvata zahtjev za reakreditaciju u cjelini ili djelimično ili se zahtjev odbija. Posledice odbijanja reakreditacije nijesu uređene Pravilnikom, jer se u tom slučaju primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o visokom obrazovanju.

Pravilnik za reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa odražava duh Bolonjske deklaracije sa svim specifičnostima koje karakterišu crnogorski sistem visokog obrazovanja. U tom smislu standardi određeni ovim Pravilnikom predloženi su od strane Evropskog udruženja za kvalitet u visokom obrazovanju, a usvojeni su na Konferenciji ministara odgovornih za visoko obrazovanje, koja je održana u Bergenu u maju 2005. godine.

Ustanova, odnosno studijski program podliježu postupku reakreditacije u periodu od najviše pet godina. 

Odluka o izdavanju certifikata objavljuje se na web stranici Ministarstva prosvjete i nauke i ustanove kojoj je izdat certifikat.

Akreditacija studijskih programa je proces koji studijskom programu daje javnu prepoznatljivost, kao i garanciju zainteresovanim da isti obezbjeđuje kvalitetno obrazovanje i ispunjava propisane standarde, odnosno kriterijume, za obezbjeđivanje nacionalnog sistema kvaliteta u visokom obrazovanju.Standarde, odnosno kriterijume za početnu akreditaciju studijskih programa donosi Savjet za visoko obrazovanje. U skladu sa navedenim Savjet je donio sljedeća akta:- Kriterijume i standarde za početnu akreditaciju studijskih programa na ustanovama  visokog obrazovanja u Crnoj Gori broj, 1659 od 27.avgusta 2009. godine

- Pravilnik o početnoj akreditaciji studijskih programa na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori, broj 05-1/5-117  od 10. februara 2006. godine

- Zahtjev za početnu akreditaciju doktorskih studija, broj 05-1/5-580 od 18. aprila 2008. godineProces početne akreditacije počinje od dana dostavljanja aplikacije Savjetu za visoko obrazovanje, a traje najviše šest mjeseci od dana prispjeća aplikacije. Nakon prispjele aplikacije Savjet formira komisiju za akreditaciju, koja se sastoji od 3-5 članova (ekspert za odgovarajuću oblast, ekspert pedagog,  član profesionalne organizacije,...). Zadatak Komisije je da izvrši posjetu obrazovnoj instituciji, provjeri podatke iz aplikacije, pripremi izvještaj sa prijedlogom o početnoj akreditaciji i dostavi ih Savjetu za visoko obrazovanje na usvajanje.  Komisija u svom izvještaju može dati sugestije za unapređenje obezbjeđivanja   kvaliteta studijskog programa.

Dakle, akreditacija, koja je u nadležnosti Savjeta za visoko obrazovanje, je  postupak utvrđivanja validnosti studijskih programa, odnosno ustanova, njihove primjerenosti važećim standardima kvaliteta i tržištu rada, i izdavanje certifikata koji obezbjeđuje  pravo ustanovi na dodjelu stepena obrazovanja, zanimanja i profesije. Akreditacija  se izdaje na vremenski period od najduže tri godine.

Licencirana ustanova može da vrši izmjene studijskog programa najviše do 30 (ECTS) kredita bez akreditacije. Svaka ustanova koja je osnovana ili izvodi nastavu u Crnoj Gori  mora imati licencu za rad. Licencu za rad izdaje Ministarstvo. Licencom se utvrđuje vrsta ustanove, akreditovani studijski programi, maksimalan broj studenata koji se mogu upisati na pojedine studijske programe, kao i stepeni i diplome koji se mogu dodjeljivati.

Licenca se izdaje na osnovu standarda i normativa koji se odnose na:• adekvatnost zgrada i opreme, uključujući učionice, laboratorije, biblioteku i računarsku opremu;

• broj i kvalifikacije akademskog osoblja;

• prostorije za vannastavne aktivnosti studenata;

• finansijska sredstva.Ustanovi se može izdati licenca nakon dobijanja certifikata o početnoj akreditaciji od strane Savjeta.

Uvođenje novih studijskih programa, stepena i diploma za te programe podliježe postupku licenciranja.

Standarde i normative, kao i postupak izdavanja, izmjene i oduzimanja licence utvrđuje Ministarstvo prosvjete i nauke, uz mišljenje Savjeta.

Ako ustanova, odnosno studijski program ne dobije reakreditaciju, njegova akreditacija važiće za period od najviše godinu dana, bez mogućnosti upisa studenata u toj godini.

Ako se poslije isteka roka  ne dobije reakreditacija, licenca se oduzima.

Akt o oduzimanju licence je konačan.