Manja slova Veća slova RSS                               Članovi Savjeta

                               Kontakti

                               Linkovi

 

Nadležnost Savjeta za visoko obrazovanje

Poslovi unapređivanja i razvoja visokog obrazovanja obavlja Savjet za visoko obrazovanje (u daljem tekstu: Savjet).

U obavljanju poslova iz stava 1 ovog člana, Savjet:

1) analizira stanje i dostignuća u visokom obrazovanju i daje stručne prijedloge Ministarstvu i Vladi Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada);
2) daje mišljenje na prijedlog strategije razvoja visokog obrazovanja;
3) propisuje uslove i kriterijume za izbor u akademska zvanja;
4) daje mišljenje o visini sredstava za finansiranje javnih ustanova visokog obrazovanja i studenata na tim ustanovama za svaku studijsku godinu;
5) daje mišljenje o broju studenata i visini sredstava za finansiranje studenata na studijskim programima od javnog interesa na privatnim ustanovama visokog obrazovanja za svaku studijsku godinu;
6) daje mišljenje na propise iz oblasti visokog obrazovanja;
7) donosi standarde za evaluaciju ustanova u skladu sa standardima u Evropskom prostoru visokog obrazovanja;
8) utvrđuje metodologiju rangiranja ustanova;
9) sarađuje sa ustanovama visokog obrazovanja u obezbjeđivanju i unapređivanju kvaliteta;
10) vrši i druge poslove propisane zakonom.

Sastav i imenovanje Savjeta

Savjet imenuje i razrješava Skupština Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština), na prijedlog Vlade.
Savjet ima sedam članova koji se imenuju na period od četiri godine.
Članovi Savjeta se imenuju iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, umjetnosti, reda studenata i oblasti privrede, društvenih djelatnosti i drugih relevantnih oblasti.
Izuzetno od stava 2 ovog člana, predstavnici iz reda studenata imenuje se na period od dvije godine.
Članove Savjeta iz reda studenata predlažu studentski parlamenti ustanova visokog obrazovanja.

Rad Savjeta

Rad Savjeta je javan.
Savjet za pojedine oblasti svog djelovanja može obrazovati radna tijela, komisije i nezavisne ekspertske grupe.
Savjet svoje zaključke, preporuke, mišljenja i izvještaje tijela iz stava 2 ovog člana objavljuje na web stranici Savjeta.
Član Savjeta ne može biti član komisije za akreditaciju.
Sredstva za rad Savjeta obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta obavlja Ministarstvo. Organizaciju i način rada Savjet uređuje poslovnikom o radu.